ИНОВАТИВНИ ЗЕЛЕНИ ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ                                  ЗА НАС

 

Ключова роля за напълно устойчиво развитие на индустрията през следващите години е запазена за огромния производствен сектор. Лидерите в него трябва да преминат към нулеви емисии на парникови газове, да ползват отпадъци и да регенерират отпадната енергия в производството възможно най-бързо.

Трайно природосъобразно нескъпо решение за енергетиката е продължаване безвъглищна работа на ТЕЦ с цялата съществуваща инфраструктура и запазване на работни места. Вместо с пара от изгарянето на въглища, парните турбини работят с пара, генерирана от електро-термоакумулация на тока от ВЕИ, както е посочено в официалното становище от Патентното ведомство за нашия иновативен проект. Най-евтиното продължение на работата на ТЕЦ, вместо с пара от въглища - с парогенератори от електро-термоакумулация на излишния ток от ВЕИ. Те са перспективна алтернатива, не само у нас. Устойчивото техническо решение гарантира нациналната сигурност с местни ресурси, уплътнява наличните инженерни съоръжения и ифраструктура и запазва работни места. То се реализира с налични суровини, вместо с вносни редкоземни метали. Иновативният проект е световна патентна новост, както е посочено в официалния доклад от Патентното ведомство в приложения файл.
Синергичните ползи са поне четири:
• Първата е енергоакумулация на излишъците от ВЕИ електричество. Излишъците са сериозен проблем, поради повишаването на честотата в мрежата.
• Втората е природосъобразна електрогенерация в ТЕЦ-2 и другаде, без използване на каквито и да е било нови енергийни ресурси и вносни съоръжения.
• Третата е увеличаване гъвкавостта на елестросистемата за много по-лесно поддържане на баланса й.
• ТЕЦ са и остават единственият национален енергиен ресурс, без или с въглища. Токът от АЕЦ става вече скъп, а глобалното затопляне намалява водния ресурс за ВЕЦ.

Иновативният проект е пъти по-евтин от ПАВЕЦ. Той се изгражда в кондензационни и когенерационни ТЕЦ-ове. Както и в децентрализирана електросистема. Примерно до подстанции, възлови трафопостове и др.., включително и под терена.

Природосъобразните иновации в енергетика имат умножаващи се ефекти във всички индустриални отрасли, транспорта, бита и т.н.:

Световната патентна новост за иновативното гориво в ТЕЦ  се отнася до технология, която смесва различни изкопаеми горива (въглища, бензин, дизелово био гориво, LPG, LNG, природен газ, въглищно газифицирано гориво, коксов газ и др.) в твърдо, течно и газообразно състояние с воден електролитен газ (H_2 + 1/2 O_2), наречен оксиводороден еквивалентен смесен газ или HHO, който гори, за да се увеличи значително мощността, генерирана от енергиен котел, двигател или генератор. В допълнение, настоящото изобретение смесва изкопаемото гориво (A) с (1-x) мол с водния електролитен газ с (x/n) мол, като осигурява смесеното гориво (C), в което n = (калория на 1 мол от изкопаемото гориво/калория на 1 мол водород) X (1/SPF), където молна фракция x отговаря на 0<x<1. Настоящото изобретение осигурява смесено гориво (С), в което ННО е 15-30%.

Някои предимства на световната патентна новост

1.За процеса на горенето

1.1.По-висок КПД

1.2.По-равномерно горене

1.3.По-пълно изгаряне на изкопаемото гориво

2.За амортизацията на котела, ДВГ ..

Поради 1.2., топлинната натоварване в прегретите зони намалява, а от това и дълговечността

3. За екологията и здравето на хората и животните

3.1. Намалява въглеродният диоксид до 30% - което намалява плащането за емисиите СО2.

3.2. Намалява въглеродният оксид, СО1 и съответно различните видове въглени киселини, които той прави с водата и ..

3.3. Намалява канцерогенността на въздуха, белодробните болести, астмите, алергиите и подобни.

3.4. Намалява вредните канцерогеннни диоксини и подобни

3.5. Намалява вредните серни окиси и техните киселини

Оригиналното резюме на "зелена" фабрична технология изтеглете ТУК 

Официалното становище за световна новост от Патентното ведомство за електромашинен цех за обработка на растителна биомаса с термоелектрически охладители на машините и с покривно интегрирани каскадно свързани двускатни екваториално-полюсно ориентирани покривни повърхности за фотоволтаици и слънчеви светлотразители може да изтеглите от ТУК

Пълният оригинален патентен доклад за световна новост на Screenpane ™ може да изтеглите от ТУК!

Официалният доклад от ПВ за световната патентна новост за рефлекторно усилените фотоволтаици с водно атмосферно охлаждане може да изтеглите от ТУК

Официалният патентен доклад за световна новост на автоматизирана фотоволтаична система с оптимизирана топлинна и електрохимична енергоакумулация за климатизация и подгряване на битова вода

Патентно извлечение за автоматично регулируеми електроотоплителни антипатогенни прозоречни щори за екраниране на нежелани електромагнитни полета може да изтеглите от ТУК !

Официалното становище за световна новост от Патентното ведомство за автоматично регулируеми електроотоплителни антипатогенни прозоречни щори за екраниране на нежелани електромагнитни полета може да изтеглите от ТУК !

Официалното становище за световна новост от Патентното ведомство за хидрокинетична ВЕЦ с водни колела с гравитационно вертикализиращи се дълбоко потопени лопати между водоускорителни поплавъци и гравитационно-пневматични енергоакумулатори

Вижте новите задължителни изисквания за проектиране на всякакви сгради с минимална консумация на външна енергия TУК

Сега бариерната пречка за бързо разпространение на електрическата мобилност е липсата на електро нарядни станции пред много апартаментни жилища и такива без собствени гаражи. Преодоляването на тази бариера може да стане, чрез разработената бърза зарядна станция, захранвана от стандартна електро мрежа с ниско напрежение. Тя световна патента новост - вижте официалното патентно становище на Патентното ведомство ТУК

HOME

This site is a member of  INNOVATION PARTNERS NETWORK

Copyrights byi’George Tonchev

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com  

Symptoma